Celá chata s wellnesom 200,- EUR / noc
Celá chata bez wellnesu 180,- EUR / noc
½ chaty s wellnesom 150,- EUR / noc
½ chaty bez wellnesu 120,- EUR / noc
Spoločenská miestnosť, kuchyňa, salónik – bez ubytovania 120,- EUR / deň

 

Letné prázdninové týždenné pobyty

( piatok – piatok )

750,- EUR / týždeň
Veľká noc ( 4 dni ) 650,- EUR
Silvester ( 29.12 – 02.01 ) 1.500,- EUR

Poplatok za upratanie chaty – 15 € (na požiadanie)
Týždenný paušálny poplatok za prenájom chaty (piatok-piatok- 750 €)

Výška zálohy na rezerváciu na Silvestrovský pobyt je 500,- EUR

Cena zahŕňa :
• posteľná bielizeň + uterák
• základné hygienické potreby
• použitie vybavenia chaty, základné čistiace prostriedky
• použitie ihriska
• použitie ohniska, kotlín, grilu
• spotreba dreva

Cena nezahŕňa :
• Vykúrenie chaty pred nástupom – 30€
• Doplnenie dreva pri ukončení pobytu – 20€
• Spotrebovanú elektrickú energiu – k cene prenájmu sa pripočítava spotrebovaná elektrická energia v cene podľa aktuálneho cenníka SEES
• Taxa za psa – 5€ / deň
• V prípade prenájmu iba na 1 noc + 20% k cene prenájmu.
• Záverečné upratovanie chaty viac znečistenej – 50€

Úhrada za prenájom chaty sa vykonáva pri odovzdaní chaty pri nástupe v hotovosti.  Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie sa vykonáva pri preberaní chaty pri ukončení pobytu v hotovosti. V prípade poškodenia interiéru chaty alebo zariadenia sa úhrada škôd uhrádza z depozitu. Pokiaľ výška depozitu nepostačuje na úhradu škôd, rieši sa vec dohodou o náhrade vzniknutej škody.

Faktúra za prenájom chaty je vystavená v následujúci deň po ukončení prenájmu chaty a je doručená klientovi na základe dohody.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Chata Dešná

 

 1. V celej chate platí prísny zákaz fajčenia.
 2. Klient je povinný pri príchode do zariadenia predložiť správcovi chaty doklad o totožnosti. Klient obdrží kľúč od chaty a potvrdenie o stave elektromeru.
 3. Pri rezervácii klient uhradí vratnú zálohu vo výške 100,- EUR prevodom na účet. Záloha slúži na prípadnú úhradu poškodenia zariadenia a vybavenia chaty. Úhrada za prenájom chaty sa vykonáva pri odovzdaní chaty pri nástupe v hotovosti.  Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie sa vykonáva pri preberaní chaty pri ukončení pobytu v hotovosti. V prípade poškodenia interiéru chaty alebo zariadenia sa úhrada škôd uhrádza z depozitu. Pokiaľ výška depozitu nepostačuje na úhradu škôd, rieši sa vec dohodou o náhrade vzniknutej škody. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti sa účtuje penále z omeškania vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
 4. Za prenájom chaty a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom.
 5. Klient v chate nemôže bez súhlasu správcu chaty premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 6. V chate na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček, notebook a pod.
 7. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch chaty.
 8. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia pre ktoré je vyhradené iné miesto.
 9. Psy a iné zvieratá môžu byť v chate len za podmienky, že s tým správca chaty súhlasí. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa. Nie je povolené aby zvieratá sa zdržiavali a prespávali na posteliach a zariadení slúžiacemu na oddych klienta – kreslá, sedačky. Zvieratám je zakázaný vstup do wellnes, kúpelne a kuchyne. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom.
 10. Klient používa chatu v čase, ktorý bol dohodnutý so správcom chaty. V deň príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od 14,00 a v deň odchodu do 12,00 hod. V prípade, že klient neuvoľní chatu v dohodnutom čase, správca chaty je oprávnený mu účtovať ďalší ubytovací deň.
 11. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud. Berte ohľad na to, že sa nachádzate v chránenej oblasti Kysuce a v okolí chaty sa pohybujú zvieratká 🙂
 12. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať chatu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal.
 13. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, prípadne za škody spôsobené svojími zvieratami.
 14. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.
 15. Správca chaty má právo kedykoľvek počas ubytovania klienta skontrolovať stav chaty. Kontrola chaty je možná len za prítomnosti klienta. Správca chaty má právo vstúpiť do chaty bez prítomnosti klienta len v naliehavých a odôvodnených prípadoch.
 16. Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.
 17. V prípade, že klient poruší ustanovenia prevádzkového poriadku, má správca chaty právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí prenájmu chaty pred uplynutím dohodnutého času.

 

Pravidlá pre používanie wellnesu

 1. Do wellnesu je zakázaný vstup osobám, ktoré trpia akoukoľvek infekčnou chorobou alebo kožným ochorením, osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby trpiace nákazlivými chorobami alebo ochoreniami, vyžadujúcimi izoláciu a osoby s poraneniami a otvorenými ranami.
 2. Nie je povolený vstup osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok a prekurzorov. 
 3. Do wellnes je zákaz vstupu so zvieratami. 
 4. Vo wellnes je zakázané fajčenie !
 5. Do wellnesu vstupujeme bosý, nahý, zabalený v plachte alebo osuške.
 6. Pred vstupom do wellnesu sa nedoporučuje výdatne jesť ani požívať alkoholické nápoje.
 7. Do wellnesu ja zakázané nosiť akékoľvek predmety z chaty, poháre, stoličky a pod.
 8. Dodržujte pitný režim!
 9. Škody spôsobené vo wellnes návštevníkmi budú vymáhané podľa platných právnych predpisov SR .